Ugrás a fő tartalomra

Google AdSense-es pénzkeresés Magyarországon, YouTube utáni bevétel adózás (ez csupán tájékoztatás).


Originally shared by Zsolt Pinter

Google AdSense-es pénzkeresés Magyarországon, YouTube utáni bevétel adózás (ez csupán tájékoztatás).

1:NAV 1553-A-7-b: önálló tevékenységből származó jövedelem, 10% költséghányadhoz megy a bevétel.
2: A C-79-c oszlopban megjelenő összeget kell utalni: NAV személyi jövedelemadó-nak (közleménybe az adóazonosító jelet).
3: 27 %os eho összegét a 1553-as bevallás 09-es lap 294. sorában kell szerepeltetni (A-7-d 27%a), és a bevallás benyújtásának határideéig utalni a NAV egészségügyi hozzájárulásnak. (közleménybe az adóazonosító jelet), és ezt negyedévenként. Ha jól értem.

tl;dr:

I. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2. § (4) bekezdése alapján a belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége összes bevételére kiterjed (teljes körű adókötelezettség).

A nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz [Szja tv. 2. § (5) bekezdés].

Magyarország és Írország között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról az 1999. évi XI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény) rendelkezik.

Az Szja tv. 3. § 2. pontja a belföldi illetőségű magánszemély fogalmát definiálja.
„Belföldi illetőségű magánszemély:
a) a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel).”

A közöltek szerint a magánszemély a honlapjának szabad hirdetési felületeit adja bérbe egy cég számára. Ez esetben az adóztatás helyének megállapításához, mivel az Egyezmény cikkeiben külön az ingóság (ideértve a honlapot is) bérbeadására vonatkozóan rendelkezés nem található, az Egyezmény 22. Cikkében (egyéb jövedelem) foglaltak az irányadóak.
E Cikk alapján a Magyarországon belföldi illetőségű magánszemély jövedelme Magyarországon válik adókötelessé.

Feltételezve, hogy magyar illetőségű az Szja tv. 3. § (2) bekezdése alapján, a honlapja szabad felületének bérbeadásából származó díjazás Magyarországon válik adókötelessé, mely esetben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) önálló tevékenységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Az önálló tevékenységből származó jövedelem általános adózási szabályai az Szja tv. 16-19. §-aiban találhatóak meg.
Az önálló tevékenységből származó jövedelmét a magánszemély választása szerint két módszerrel állapíthatja meg:
- elszámolhatja (fő szabályként legfeljebb az adott tevékenység bevételének mértékéig) az önálló tevékenységből származó bevételével szemben az e tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült (kifizetett) és bizonylattal igazolt költségeit (ezt nevezzük tételes költségelszámolásnak), vagy
- az adott önálló tevékenységből származó bevétel 90 százalékát tekintheti jövedelemnek (10 százalék költséghányad alkalmazása). Ez utóbbi módszer alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben az önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást, továbbá e módszer alkalmazása esetén valamennyi költsége elszámoltnak tekintendő az adóévben [Szja tv. 17. § (3) bekezdés].

Önálló tevékenységből származó bevétel – főszabályként – minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy – egyébként – az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez [Szja tv. 16. §].
Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításához bevételként az Szja tv. VI. fejezetének rendelkezésein túlmenően az Szja tv. 2. és 4. számú mellékletében meghatározottakat kell figyelembe venni [Szja tv. 17. §].

Az Szja tv-nek az elismert költségekre és a költségek elszámolására vonatkozó általános rendelkezéseit is figyelembe véve, az Szja tv. 3. számú mellékletében foglaltakat kell alkalmazni, ha az önálló tevékenységet folytató magánszemély a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. A magánszemély költségként a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat számolhatja csak el [Szja tv. 17. § (3) bekezdés a)].

Az önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó mértéke 2016. január 1-től 15 százalék (2015. december 31-ig az adó mértéke 16 százalék volt) [Szja tv. 8. § (1) bekezdés].

A magánszemély összes jövedelme után fizetendő személyi jövedelemadót naptári évenként kell megállapítani, de az adóbevételek folyamatossága érdekében az összevont adóalapba tartozó jövedelem után év közben adóelőleget kell fizetni [Szja tv. 46. § (1) bekezdés].

A közöltek szerint a magánszemély bevétele nem kifizetőtől származik (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 18. pontja értelmében a külföldi gazdasági társaság nem minősül kifizetőnek), az adóelőleg megállapítására, megfizetésére a magánszemély köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig, mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladta meg a 10 ezer forintot [Szja tv. 46. § (9) bekezdés].

A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a magánszemély választása szerint vagy a bevételszerzés időpontjában vagy a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alkalmazni [Szja tv. 6. § (1) bekezdés a) pont és (4) bekezdés b) pont].

A (nem egyéni vállalkozó és nem áfa fizetésére kötelezett) magánszemély, ha az adóévben keletkezett adóköteles jövedelme, az adóelőleget negyedéves bontásban és a jövedelmét az adóévet követő év május 20-ig az ’53-as személyi jövedelemadó bevallásában köteles bevallani.

Az önálló tevékenységből származó bevételt, költséget, jövedelmet a 1553-as bevallás A) lap 7. sorában kell szerepeltetni.


II. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a honlapja szabad felületének bérbeadásából származó jövedelme (bevétel-költség) után 27 %os mértékű egészségügyi hozzájárulás (eho) fizetési kötelezettsége is keletkezik [az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, 11. § (2) és (8) bekezdés].

Az önálló tevékenységből származó jövedelme után fizetendő 27 %os eho összegét a 1553-as bevallás 09-es lap 294. sorában kell (abban a negyedévben, amikor az adóelőleget megfizette) szerepeltetni, és a bevallás benyújtásának határideéig megfizetni.

Felhívom figyelmét, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelem esetén az adókötelezettséget az előzőekben leírtak alapján kell teljesíteni függetlenül a bevétel összegétől. Tehát a jövedelem után 2016. január 1-jétől 15 % szja és 27 % eho terheli a magánszemélyt. Önálló tevékenység tekintetében az Szja tv. adómentes értékhatárról nem rendelkezik.


III. Az általános forgalmi adókötelezettségre vonatkozóan az alábbiakra kell figyelemmel lennie.

1. Tekintettel arra, hogy a megrendelő egy másik tagállambeli adóalany (Európában a Google Ireland), a bejelentkezéssel egyidejűleg közösségi adószámot is köteles váltani.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) teljesítési helyre vonatkozó főszabálya alapján a külföldi adóalanynak nyújtott szolgáltatás (online hirdetési felület bérbeadása) a megrendelő székhelye, illetve állandó telephelye szerinti államban minősül teljesítettnek, azaz az ügylettel összefüggésben keletkező forgalmi adót is ezen államban kell megfizetni [Áfa tv. 37. § (1) bekezdés]. Az adó megfizetésére az uniós áfa-szabályozás szerint ilyenkor a megrendelő - jelen esetben a Google Ireland - köteles.
A magyar webgazdának tehát a szolgáltatása után áfa-fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyar adóalanynak ne lennének egyéb adókötelezettségei: a szolgáltatásnyújtást fel kell tüntetni az áfa-bevallás részletező adatai között, valamint az áfa-bevallással egyidejűleg be kell nyújtani az ’A60-as Összesítő nyilatkozatot is.
Ezen kötelezettségek a belföldön alanyi adómentes adóalanyt is terhelik. Az alanyi adómentes adóalanyok a bevallási, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségüknek havi gyakorisággal kötelesek eleget tenni, kizárólag arról a hónapról, melyben szolgáltatás-nyújtás történt.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a honlap tulajdonosa köteles számla kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesít szolgáltatásnyújtást. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert a Google Ireland nem tart igényt a számlára, azonban a magyar adóalanyoknál a számla másodpéldányának megléte, illetőleg az elektronikus számla egy adóhatósági ellenőrzés során ettől függetlenül vizsgálható. A számlán szerepeltetendő a saját, illetve a partner közösségi adószáma, a „fordított adózás” kifejezés, illetve célszerű rajta utalni a területi hatályon kívüliségre.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Tájékoztatási Osztály

Megjegyzések

  1. Nekem most esedékes a sztori. Most akkor nekem 27%+15%-ot kell adóznom YT bevétel után?

    VálaszTörlés

Megjegyzés küldése